en
RDF - Open Field
6 Mai 2020

Informare publică privind măsurile de securitate în exploatare și comportamentul în caz de accident

Pentru toate amplasamentele care intră sub incidenţa Legii 59/2016:

 • Numele titularului activității şi adresa amplasamentului:
  1. SC RDF SA 
  2. SOFRONEA, ZONA INDUSTRIALA NR.3A, JUDETUL ARAD, COD POSTAL 317350,  TEL. 0257288118, FAX 0257288998,  mail.   office@rdf-office.ro
 •  SC RDF SA confirmă faptul că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 și că Notificarea prevăzută la art. 7 şi Politica de Prevenire a Accidentelor Majore prevăzute la art. 8 alin. (1) sau Raportul de Securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorității competente. 

Urmare a comunicării primite de la Secretariatul de Risc al Agenţiei pentru Protecţia Mediului, S.C. RDF SA este un amplasament de nivel  inferior ca urmare a prezenței pe amplasament a substanțelor periculoase în cantități mai mari decât cele relevante, conform prevederilor Legii nr.59/2016.

În conformitate cu prevederile legale au fost întocmite/actualizate și înaintate către Secretariatul de Risc al Agenței pentru Protecția Mediului  ARAD, respectiv ISUJ  ARAD următoarele documente:

Notificarea de activitate cu nr. xxxxx/zz.ll.aaaa, înregistrată la SRAPM cu nr……… …;

Politica de Prevenire a accidentelor Majore în care sunt implicate substanțe periculoasecu nr. 503557/03.04.2018, înregistrat la SRAPM cu nr.5627/1/29.11.2018;

Raportul de securitatecu nr.xxxxx/zz.ll.aaaa înregistrat la SRAPM cu nr. …………;

Planul de Urgenţă Internă cu nr. xxxxx/zz.ll.aaaa înregistrat la ISUJ ….. cu nr. …..;

În plus, operatorul face parte dintr-un grup domino, împreună cu SC …….și  SC……

 • Explicarea în termeni simpli a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului

Ex. 2

Domeniul  de  activitate  al  societății  SC RDF SA  îl  reprezintă,  în principal:

comercializarea produselor îngrășămintelor chimice cu azot, fosfor, potasiu (azotat de amoniu, nitrocalcar, uree, îngrășăminte complexe și lichide

Operatorul este încadrat ca obiectiv SEVESO deoarece :

 • deține un depozit de îngrășămintelor chimice
 1. Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a Legii 59/2016, denumirile generice sau categoria generală de pericol a substanțelor şi a amestecurilor implicate din amplasament care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase.
Nr. Crt. Substanțe utilizate Starea de agregare Fraze de pericol/Categoria de pericol

 

1 Metanol lichid -H225:lichid şi vapori foarte inflamabili;

-H301:toxic în caz de înghiţire;

-H311:toxic în contact cu pielea;

-H331:toxic în caz de inhalare;

-H370:provoacă leziuni ale organelor.

2 Motorină lichid -H226:lichid şi vapori foarte inflamabili;

-H304:poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii;

-H315:Provoacă iritarea pielii;

-H332:nociv în caz de inhalare;

H351:susceptibil de a provoca cancer (piele);

-H411:toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

 1. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația producerii unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic.

In caz de accident major depozitul de ingrasaminte si pesticide al SC RDF SA,  a fost dotat cu instalatii de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu si cu instalatii de stingere a incendiilor capabile sa asigure localizarea si stingerea incendiilor aparute si protejarea celorlalte cladiri.

 • Depozitul este protejat impotriva descarcarilor electrice printr-o instalatie de paratrasnet
 • Utilajele , instalatiile constructiile metalice, rezervorul de motorina sunt legate la centrala de impamantare
 • Circuite electrice cu protectie la suprasarcina
 • Depozitul este prevazut cu un bazin pentru stocarea rezervei intangibile de apa pentru incendiu 156 m3
 • Halele nr. 1 depozit de azotat de amoniu si nr. 2 NPK sunt prevazute cu usi rezistente la foc 120min.
 • In depozit 8 hidranti interiori si 7 exteriori
 • Butoanele de alarmare se afla protejate de geamuri care se vor sparge in caz de incendiu si se va apasa pe butonul de avertizare
 • Instalatia de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu este dotata cu 56 detectoare de fum si 5 butoane de alarmere la parter si 9 detectoare si 1 buton de alarmare la etaj.
 • Stingatoare
 • Autospecialele se pot racorda la reteaua depozitului

În acest scop, ATENȚIE LA

 • Sunetul sirenei electrice de alarmare publică (ALARMĂ LA DEZASTRE – 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele; ÎNCETAREA ALARMEI – Un sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute.);  
 • Anunțurile transmise prin sirena electronică și megafon (modelul anunțului se regăsește în anexa nr. … – concret ce se intenționează să se transmită în caz de accident!); 
 • Eventuale informații și mesaje transmise prin sistemul RO-ALERT sau de autorități Mesaje de alarmă transmise prin telefon,radio.

În plus, operatorul anunţă autorităţile competente responsabile pentru aplicarea Legii 59/2016 (Inspectoratul pentru Situații de Urgență (judeţul), Agenţia de Protecţie a Mediului (judeţul), Comisariatul judeţean al Gărzii de Mediu, instituţiile publice cu atribuţii stabilite în planul de urgenţă externă şi operatorii economici învecinaţi.

 

Pentru evitarea accidentării/ intoxicării, persoanele aflate în zona de risc trebuie să respecte următoarele indicații:

 • în caz de emisii majore (dispersii toxice):  
 • Îndepărtați-vă de locul accidentului;  
 • Nu stați în aer liber pentru a evita inhalarea de substanță toxică; 
 • Adăpostiți-vă urgent în interiorul unei clădiri; 
 • Închideți urgent ferestrele și ușile;
 • Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă; 
 • Deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați sau autoturism; 
 • Țineți în dreptul nasului și gurii o batistă umedă; 
 • În cazul problemelor de sănătate apărute ulterior consultați medicul.
 • în caz de incendiu sau explozii: 
 • Îndepărtați-vă de locul accidentului; 
 • Nu stați pe direcția deplasării curenților de aer ce poartă cu ei produși de ardere. Dacă este cazul protejați căile respiratorii ținând în dreptul nasului și gurii o batistă umedă și părăsiți urgent zona; 
 • Părăsiți construcția în care vă aflați dacă este afectată de incident. În cazul în care se poate rămâne în construcție, deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați; 
 • Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă.

Informaţiile adecvate cu privire la conduita potrivită în situaţia unui accident major pot fi accesate electronic și pe site-ul societății noastre la următorul link: 

Ex: https://www.rompetrol.ro/informatii_conduita_accident_major

 1.   Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art.20 alin (5), din Legea 59/2016 sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție şi planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016 (cerințe de confidențialitate stabilite potrivit legii).

Specificați data ultimei vizite efectuate pe amplasament a autorităţilor competente, autorităţile participante, tipul controlului şi locul în care se pot obține informații mai detaliate.

Nr. crt. Data vizitei efectuate pe amplasament de autorităţile competente

 

Autorităţile participante Tematica inspecției
1 05.04.2019 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean (judeţul); Comisariatul Judeţean al Gărzii (judeţul); Agenţia pentru Protecţia Mediului (judeţul). Verficare amplasment 

 

Notă:  Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății, judeţul …………..,  localitatea SOFRONEA, str ZONA INDUSTRIALA , nr 3A sau prin accesarea următorului link:
Ex:
https://www.operatorSEVESO.ro/upload/files/raport_inspectie_27_03_2019.

Persoane de contact: 

 • DEZNAN EMIL, Responsabil pentru managementul securității –  Tel: 0730711012
 • DEZNAN EMIL , Șef Protecţia mediului /Responsabil Protecţia mediului – Tel: 0730711012 
 1.   Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016

Informații mai detaliate, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății S C RDF SA, judeţul  ARAD, localitatea SOFRONEA, str. ZONA INDUSTRIALA  nr. 3A

Persoane de contact: 

 • DEZNAN EMIL , Responsabil pentru managementul securității – Tel : 0730711012
 • DEZNAN EMIL Responsabil Protecţia mediului – Tel: 0730711012
 • Nume persoană), Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență – Tel: ………………
 • (Nume persoană), Inspector de Protecţie Civilă, Tel:……………..

și la sediul : SRAPM: tel ……, email ….

CJ-GNM: tel. … ,e-mail …

ISUJ: tel …..……,e-mail …

PARTEA 2

Pentru amplasamentele de nivel superior, în plus faţă de informaţiile menţionate în partea 1:

 • Informații generale cu privire la natura pericolelor de accidente majore, inclusiv cu privire la efectele lor potențiale asupra sănătății umane și asupra mediului și detalii succinte privind principalele tipuri de scenarii de accidente majore și măsurile de control pentru gestionarea acestora.

Exemplu

Pe platforma SC …………. pot avea loc următoarele tipuri de accidente:

 • explozii ale norilor de vapori inflamabili în spaţiu deschis (UVCE) sau închis parţial ori total (CVE) la nivelul utilajelor care conţin produse inflamabile: metan şi gaz de sinteză în instalaţiile de amoniac, de acid azotic și metan.
 • explozii ale azotatului de amoniu topitură (min. 95%) sau solid în instalaţia azotat de amoniu şi la depozitul de azotat.
 • explozie mecanică în utilajele şi traseele care conţin abur de înaltă şi medie presiune.
 • dispersie toxică la instalaţiile în care se produc, manipulează sau utilizează amoniac şi oxizi de azot: amoniac, acid azotic, azotat de amoniu, uree, NPK.
 • incendiu jet fire la traseele de fluide inflamabile (metan, hidrogen).

Accidentul  poate afecta atât personalul de exploatare cât populaţia din zonele adiacente instalaţiei industriale, mediul înconjurator şi bunurile materiale.

Persoanele pot fi expuse la: 

 • intoxicări cu substanțe chimice sau produși de ardere; 
 • ardere sub efectul direct al flăcării sau radiației termice a acesteia; 
 • lovire datorată suflului exploziei sau prăbușirii elementelor de construcție sau echipamentelor tehnologice. 

Impactul asupra mediului constă în:

 • contaminare  pârâu / râu/ lac……….. cu substanța ………. 
 • contaminare sol / vegetație în jurul amplasamentului / pe direcția … pe o distanță de cca….. metri, cu substanța …
 • poluare aer cu substanța … 

Zonele în care se pot manifesta consecințele unui accident major, numite zone de impact se regăsesc în tabelul / figurile / anexa … 

Pentru prevenirea și înlăturarea efecetelor accidetelor în care sunt implicate substanțe periculoase, la nivelul amplasamentului sunt implementate o serie de măsuri tehnice și organizatorice dintre care menționăm:

 • utilizarea BAT/BREF, standarde ISO 9000/14000/18000/21000…;
 • selecționarea și pregătirea personalului de pe amplasament se face foarte riguros, existând cursuri de formare periodice;
 • lunar se fac exerciții de răspuns la accidente în care sunt testate diferite scenarii de accidente;
 • există întocmit și este permanent actualizat  PUI;
 • anual există un audit de specialitate din exteriorul amplasamentului ;
 • sisteme automate de stingere incendii/de detecție eliberări de substanțe/de etanșare în caz de scăpări accidentale …..

Probabilitatea de apariţie a accidentului este foarte mică, fiind posibil să nu apară niciodată pe întrega durata de funcţionare a unei instalaţii, a unui utilaj, dar nu este neglijabilă.

 1. Confirmarea faptului că titularul activității (operatorul) are obligația de a întreprinde măsuri adecvate pe amplasament, în special menținerea legăturii cu serviciile de intervenţie în caz de urgență, pentru a acționa în caz de accidente majore și pentru a minimiza efectele acestora.

Exemplu model

S.C. ZZZZZ S.R.L., confirmă că a luat toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate în cadrul amplasamentului, atât pentru operarea în siguranță a instalațiilor, prin utilizarea normelor și standardelor internaționale, BAT / BREF, auditare periodică, pregătire teoretică și practică atât pe amplasament cât și în afara acestuia, împreună cu autoritățile cu sarcini de răspuns în caz de accident major, pentru a acționa în situația accidentelor majore și pentru a minimiza efectele acestora. În acest sens a fost întocmit Planul de Urgență Internă în conformitate cu cerințele Legii 59/2016 și OMAI 156/2017. În cadrul acestuia sunt stabilite măsuri concrete care se iau în toate situațiile de accidente identificate prin analiza sistematică de risc în cadrul Raportului de Securitate, atât la nivelul instalațiilor afectate, cât și la nivelul conducerii amplasamentului. În plus sunt stabilite protocoale și proceduri de alertare a tuturor forțelor de intervenție din interiorul și exteriorul amplasamentului. De asemenea, SC …………. are constituit un Serviciu Privat pentru Situații de Urgență care are atât pregătirea cât și dotarea necesară pentru intervenția în regim de urgență în caz de incident/accident. Pentru obținerea de informații cu privire la documentele de mai sus, publicul interesat se poate adresa persoanelor de contact:

 • (DEZNAN EMIL), Responsabil pentru managementul securității, Tel: 0730711012
 • (Nume persoană), Responsabil Protecţia mediului, Tel: ………………….
 • (Nume persoană), Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență, Tel: ……………….
 • (Nume persoană), Inspector de Protecţie Civilă, Tel:……………..
 1. Informații corespunzătoare din planul de urgență externă elaborat pentru a face faţă oricăror efecte în afara amplasamentului, în urma unui accident. 

Acestea ar trebui să includă recomandarea de a se urma toate instrucțiunile și de a se răspunde la toate solicitările din partea serviciilor de intervenție în caz de urgență în timpul unui accident.

Atenție, acest punct este în responsabilitatea ISUJ !

În informarea operatorului va apărea doar următoare frază:

Informații cu privire la planul de urgență externă se regăsec pe site-ul ISUJ … la următorullink:www.isuj_XX/informatii_public_PUE.pdf

Exemplu model informații pentru site-ul ISUJ:

Planul de urgență externă este elaborat în conformitate cu prevederile OMAI 156/2017, în baza inforamțiilor furnizate de operator și a verificărilor în teren.

Acest plan asigură cadrul organizat pentru intervenția în caz de accident major. 

În cazul producerii unui accident major, coordonarea activităţilor imediate pentru izolarea zonei afectate, evacuarea populaţiei din zona afectată şi limitrofă, intervenţia pentru limitarea consecinţelor accidentului sunt organizate și desfășurate în baza unei concepții de intervenție care ține cont de scenariul de accident. În acest sens, principalele responsabilități ale forțelor de intervenție cu sarcini de răspuns la accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase sunt:

Instituția Principalele responsabilități 
ISUJ (judeţ)
Primăria …
Poliția …
Operatorul …

 

Planul de Urgență Externă pentru acest amplasament se poate consulta la sediul ISUJ ……. din localitatea ………..,strada ……….., nr…

 1. Acolo unde este cazul, se indică dacă amplasamentul se află în apropierea teritoriului unui alt stat membru şi dacă există posibilitatea unui accident major cu efecte transfrontaliere în conformitate cu Convenția Comisiei Economice a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa privind efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale.

Atenție! Acest punct este în responsabilitatea ISUJ, iar informațiile corespunzătoare trebuie să se regăsească pe site-ul acestuia.

În informarea operatorului, va apărea doar mențiunea că amplasamentul se află la o distanță de … km de graniță și că informații suplimentare se regăsesc pe site-ul ISUJ la linkul ….

Atenție acest punct se dezvoltă doar în situția în care operatorul se supune prevederilor Legii 92/2003.

Exemplu model informații pentru site-ul ISUJ:

Amplasamentul ……….. se supune prevederilor Legii 92/2003 pentru aderarea României la Convenţia privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992.

Amplasamentul …..…se găsește la o distanță de cca. 3 km față de granița cu …. Din evaluarea riscurilor a rezultat că un număr de X scenarii de accident major pot avea efecte transfrontiere, după cum urmează:

Scenariul 1 – dispersie toxică- urmare a ruperii catastrofale a unui rezervor de depozitare clor – Efectele se pot manifesta pe o distanță de cca 2,5 km de la graniță, conform tabelului/figurii/anexei nr …

Scenariul 2 … incendiu la un rezervor de combustibil. Efectele se pot manifesta pe o distanță de cca 500 m de la graniță, conform tabelului/figurii/anexei nr …